تقویم

روزهای یکشنبه - برنلمه پرستشی و آموزشی 4:30  ب ظ

شماره 25 خیابان سنتر (خیابان جنب سوپر خوراک، نورث یورک

روزهای سه شنبه - مطالعه قدم به قدم کتاب مقدس 6:30  ب ظ

شماره 25 خیابان سنتر (خیابان جنب سوپر خوراک، نورث یورک

روزهای چهارشنبه - نگاهی تحقیقی به کتاب مقدس 6:30  ب ظ

شماره 24 خیابان اوک (جنوب کارویل و 16)، ریچموند هییل

روزهای جمعه - شاگردسازی و خدمت مسیحی 6:30  ب ظ

شماره 25 خیابان سنتر (خیابان جنب سوپر خوراک، نورث یورک

(416) 356-9967

©2020 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com