برنامه های هفتگی کلیسا

روزهای یکشنبه - برنلمه پرستشی و آموزشی 4:30  ب ظ

روزهای سه شنبه - مطالعه قدم به قدم کتاب مقدس 6:30  ب ظ

روزهای جمعه - شاگردسازی و خدمت مسیحی 6:30  ب ظ

شماره 25 خیابان سنتر خیابان جنب سوپر خوراک، نورث یورک

روزهای چهارشنبه - نگاهی تحقیقی به کتاب مقدس 6:30  ب ظ

شماره 24 خیابان اوک - جنوب کارویل و 16، ریچموند هیل

(416) 356-9967

©2021 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com