برنامه های هفتگی کلیسا

روزهای یکشنبه - برنلمه پرستشی و آموزشی 1:00  ب ظ

روزهای سه شنبه - مطالعه قدم به قدم کتاب مقدس 7:00  ب ظ

روزهای چهارشنبه - مقابله با زخمهای روحی 7:00  ب ظ

روزهای پنجشنبه - دعا و شفاعت 7:00  ب ظ

روزهای جمعه - شاگردسازی و خدمت مسیحی 7:00  ب ظ

شماره 25 خیابان سنتر خیابان جنب سوپر خوراک، نورث یورک

شماره 24 خیابان اوک - جنوب کارویل و 16، ریچموند هیل