top of page

  ‏بر اساس فرمان و مأموریت عیسای مسیح، خداوند، آفریدگار  و نجات دهندۀ جهان، ما بعنوان یک کلیسای بشارتی اما غیر وابسته اینجا هستیم تا کلام خداوند را بر اساس ایمان، امید، صلح و محبت همچون دانه در قلب مردم فارسی زبان بکاریم، از دانه های کاشته شده، کلیساها را بر اساس سنگ زاویه، عیسا مسیح بنا نماییم و کلیساهای ساخته شده را به سمت پادشاهی نهایی و جاودانۀ عیسای مسیح نگهداری و خدمت نماییم

bottom of page