‏بر اساس فرمان و مأموریت عیسا مسیح، خداوند و آفریدگار جهان، ما بعنوان یک کلیسای بشارتی اما غیر وابسته اینجا هستیم تا کلام خداوند را بر اساس ایمان، امید، صلح و محبت همچون دانه در قلب مردم فارسی زبان بکاریم، از دانه های کاشته شده، کلیساها را بر اساس سنگ زاویه، عیسا مسیح بنا نماییم و کلیساهای ساخته شده را به سمت پادشاهی نهایی و جاودانۀ عیسا مسیح نگهداری و خدمت نماییم

(416) 356-9967

©2021 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com