top of page
976b-children-youth-parenting-banner.jpg
کودکان

روزهای یکشنبه 

در خدمت کودکان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسی هستیم

مینا و تیم خوبش
416-716-9705
نوجوانان

روزهای یکشنبه 

در خدمت نوجوانان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسی هستیم

مینا و تیم خوبش
416-716-9705
جوانان

روزهای دوشنبه

در خدمت جوانان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسیهستیم

مینا و تیم خوبش
416-716-9705
bottom of page