برای دریافت کمک در خدمات اداری زیر لطف کنید با تلفن زیر تماس بگیرید و برای دریافت کمکهای فنی روی همین خط کلیک کنید

416-356-9967

تمدید اجازه کار

برای تمدید اجازه کار در کانادا ما شما را یاری خواهیم نمود

xxx
work-permit.jpg

درخواست اجازه کار

ما شما را در گرفتن اجازه کار در کانادا کمک خواهیم کرد

XXX
permanent-residence-application-canada-i

فرم اقامت دایم

برای پر نمودن فرم اقامت دایم در کانادا ما شما را یاری خواهیم نمود

xxx
5cd7622321000058007bbfa0.jpeg

دریافت شماره بیمه اجتماعی

ما شما را در گرفتن شماره بیمه اجتماعی در کانادا کمک خواهیم کرد

XXX