برای دریافت خدمات زیر لطف کنید با تلفن زیر تماس بگیرید

416-356-9967

Picture1.jpg

ترجمه

ترجمۀ مدارک

преводът-изкуство-или-наука.jpg

ترجمه

ترجمۀ مصاحبه ها

(416) 356-9967

©2021 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com