صمیمانه از دیدار شما از پایگاه اینترنتی کلیسای روح راستی سپاسگزاریم
Cordially we thank you for visiting of the Spirit of Truth Church website

Ephesians_4_8_16.jpg