976b-children-youth-parenting-banner.jpg
کودکان

روزهای یکشنبه از

ساعت 10 تا 10:30

در خدمت کودکان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسی هستیم

مینا و تیم خوبش
416-716-9705
نوجوانان

روزهای یکشنبه از

ساعت 11 تا 12صبح 

در خدمت نوجوانان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسی هستیم

مینا و کاترین
416-716-9705
جوانان

روزهای دوشنبه از

ساعت 6 تا 7:30

در خدمت جوانان

بصورت آنلاین با برنامه های

آموزشی به انگلیسی و فارسیهستیم

مینا و ریکی
416-716-9705