یکدیگر را محبت نمودن و داشتن رابطه ای صمیمانه با آفریدگار، ربطی به مذهب یا فلسفه ای ندارد
Loving one another & having a cordially relationship with the Creator has nothing to do with a religion

Exodus_20_2_17.jpg

  برای اطلاعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید
416-356-9967