یکدیگر را محبت نمودن و داشتن رابطه ای صمیمانه با آفریدگار، ربطی به مذهب یا فلسفه ای ندارد
Loving one another & having a cordially relationship with the Creator has nothing to do with a religion

(416) 356-9967

©2020 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com